Terms and Conditions | Zieta Shop

TERMS AND CONDITIONS ZIETA PROZESSDESIGN SP. Z O.O.

1. General terms

The following general terms and conditions apply to the present business relation between the ZIETA PROZESSDESIGN SP. Z O. O. Moniuszki 29/2, Wroclaw, Poland and the Customer. Deviating terms and conditions by the Customer, even if they are known, are not integral part of the contract. The current and binding version of the rules can always be found on our website www.shop.zieta.pl.
The rules of sale take effect commencing on the 1st January 2011. Please read through these carefully before placing your order. We may change these terms without giving any notice to you. Changes will apply to any subsequent orders received. The revised terms will take effect when posted. We will treat all your personal information that we collect in connection with your order in accordance with the terms of our privacy policy use of our website.

2. Contract conclusion

The display of products in our online shop does not represent a legally binding offer, but a non-binding online catalogue. After entering the complete order data you place a binding order for the products contained in your shopping basket by clicking the “buy” button. The contract of sale takes effect with our order confirmation or delivery confirmation. We will notify you by email as soon as possible to confirm the order. We will take all reasonable care to ensure that all details, descriptions and prices of products appearing on the website are correct at the time when the relevant information was entered into the system. We reserve the right to refuse orders where product information has been mis-published, including prices and promotions. The Customer does not have to be registered in order to make a purchase.

3. Prices and payment conditions

Full payment must be made prior the dispatch of the products, by credit or debit card, or by bank payment:

in EURO: IBAN: PL 34 1090 2398 0000 0001 1455 4418, SWIFT: WBKPPLPP
in PLN: 93 1090 2398 0000 0001 1394 5069, SWIFT: WBKPPLPP

The prices displayed in our online shop include the legal Polish VAT (23%). Delivery charges of the products are not included in the price. Delivery charges depend on the weight and size of the products ordered. When ordering goods from shop.zieta.pl for international deliveries Customer may be subject to import duties that apply to your country and shop.zieta.pl is not responsible for any charges of duties, customs or taxes.
Prices for products are liable to change at any time, but changes will not affect contracts which have come into force. All personal contact information transmitted to us will not be shared, sold or solicited. In the event of late payment shop.zieta.pl is authorized to dissolve the contract with immediate effect or to suspend delivery.

4. Delivery information

Payment must be made upon the submission of your order. We may withhold the products or cancel the contract between us if the price is not received from Customer in full in cleared funds. The product will be sent the next working day after receipt of payment. We try our best to keep our webstore as up to date as possible. We will inform the Customer as soon as possible when the products are not directly available and give the Customer alternative options if possible. If the ordered product is not in stock, the average delivery time is 4 to 6 weeks from the order date. However, while ordering the limited editions’ products the production lead time may take 8 to 10 weeks. We will arrange for the products to be delivered to the address for delivery indicated in the Customer order. Delivery time in Europe takes to 8 days, outside Europe by air to 11 days or by sea to 8 weeks.

5. Right of return

Should a product not meet the Customer’s expectations the Customer have the possibility to inform us about returning it by sending it back within 7 days. This period of time starts at the earliest with the Customer receiving the delivered goods. The Customer pays the return shipping cost. The Customer has right to return goods provided that the products have not been damaged or otherwise used. When receiving the order the Customer is obliged to check the delivery condition in the presence of the courier. In case of damage a proper protocol should be prepared in order to proceed further with the complaint. To avoid damage during a potential return, the Customer should please keep the original packaging until having reached his/her final purchase decision. The value of the goods (without delivery cost) will be credited to the Customer account as soon as the returned products arrive in our warehouse and have gone through inspection. Please contact us before return the product by mail shop@zieta.pl. The goods should be returned to:

Zieta Prozessdesign Sp. z o.o.
Trasa Północna 16e
65-119 Zielona Góra
Poland

tel.  +48 669 319 066

6. Warranty

The warranty period is 2 years and it starts at the day of receipt of the goods. The complaint is considered within a maximum of 14 days from the date of delivery to Zieta Prozessdesign. This return policy is valid only for goods within the warranty period and for goods that are used according to the usage instructions. This warranty does not cover damage related to the use product such as scratches or scrapes on the surface of the product. Raw lacquer steel version products are designed to have an industrial look so they can have few scratches or rust stains on a surface underneath the lacquer and this complaint will not be processed. If the goods need to be returned, please inform us about this fact by email: shop@zieta.pl as soon as possible otherwise this complaint will not be considered.

7. Final provisions

Zieta Prozessdesign offers you after – sales service contact. If you have questions regarding your purchase, how to assemble, clean and maintain your goods please contact us by phone +48 785 911 861 or by email: shop@zieta.pl.

TERMS AND CONDITIONS ZIETA PROZESSDESIGN SP. Z O.O.

1.Warunki ogólne

Poniższe ogólne warunki stosuje się do niniejszych stosunków handlowych pomiędzy ZIETA PROZESSDESIGN SP. Z O. O. Moniuszki 29/2, Wrocław, Polska a Klientem. Odstępstwa od warunków umowy ze strony Klienta nie stanowią integralnej części umowy, nawet jeśli są one znane. Aktualna i obowiązująca wersja warunków jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej www.shop.zieta.pl.
Warunki sprzedaży wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi przed złożeniem zamówienia. Możliwe, że zmienimy niniejsze warunki bez uprzedzenia o tym fakcie. Zmiany będą miały zastosowanie do wszystkich kolejnych otrzymanych zamówień. Zmienione warunki wchodzą w życie w momencie ich opublikowania. Wszystkie dane osobowe zbierane w związku z zamówieniem będziemy przetwarzać zgodnie z warunkami naszej polityki prywatności dotyczącej korzystania z naszej strony internetowej.

2. Zawarcie umowy

Produkty prezentowane w naszym sklepie internetowym nie stanowią prawnie wiążącej oferty, lecz są niewiążącym katalogiem internetowy. Po skompletowaniu danych zamówienia składają Państwo wiążące zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku, klikając przycisk “kup”. Umowa sprzedaży wchodzi w życie w momencie, gdy potwierdzimy zamówienie lub potwierdzimy dostawę. Powiadomimy Państwa e-mailem jak najszybciej w celu potwierdzenia zamówienia. Dołożymy wszelkich starań, w celu zapewnienia prawidłowości wszystkich szczegółów, opisów i cen produktów pojawiających się na stronie w momencie wprowadzania odpowiednich informacji do systemu. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku opublikowania błędnych informacji o produkcie, wliczając ceny i promocje. Klient nie musi się rejestrować w celu dokonania zakupu.

3. Ceny i warunki płatności

Przed wysyłką produktów należy dokonać pełnej płatności kartą kredytową lub debetową, lub poprzez płatność bankową:

w EURO: IBAN: PL 34 1090 2398 0000 0001 1455 4418, SWIFT: WBKPPLPP
w PLN: 93 1090 2398 0000 0001 1394 5069, SWIFT: WBKPPLPP

Ceny wyświetlane w naszym sklepie internetowym zawierają obowiązujący w Polsce podatek VAT (23%). Cena nie zawiera opłat za dostawę produktów. Opłaty za dostawę zależą od wagi i wielkości zamawianych produktów. Zamawiając towary w sklepie shop.zieta.pl w ramach dostaw międzynarodowych, na Klienta może zostać nałożone cło importowe obowiązujące w Państwa kraju, a shop.zieta.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty celne, opłaty specjalne lub podatki.
Ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, ale zmiany nie będą miały wpływu na umowy, które weszły już w życie. Nie będziemy ani udostępniać, sprzedawać, ani zabiegać o przekazane nam dane kontaktowe. W przypadku opóźnienia w płatności shop.zieta.pl jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub jest uprawniony do wstrzymania dostawy.

4. Informacja o dostawie

Płatności należy dokonać po złożeniu zamówienia. Możemy wstrzymać produkty lub anulować umowę zawartą między nami w przypadku, gdy nie otrzymamy od Klienta środków za całą cenę. Produkt zostanie wysłany następnego dnia roboczego po otrzymaniu płatności. Dokładamy wszelkich starań, aby nasz sklep internetowy był jak najbardziej aktualny. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie w przypadku braku bezpośredniej dostępności produktów i w miarę możliwości przedstawimy wariant alternatywny. Jeśli zamówionego produktu nie ma w magazynie, wówczas średni czas dostawy wyniesie od 4 do 6 tygodni od daty zamówienia. Jednakże w przypadku zamówienia produktów z serii limitowanych czas realizacji produkcji może trwać od 8 do 10 tygodni. Dopilnujemy, aby produkty dostarczono na adres podany w zamówieniu Klienta. Czas dostawy w Europie wynosi do 8 dni, poza Europą drogą powietrzną do 11 dni lub drogą morską do 8 tygodni.

5. Prawo do zwrotu

Jeśli produkt nie spełnia oczekiwań Klienta, wówczas Klient może poinformować nas o jego zwrocie poprzez odesłanie go w ciągu 7 dni. Ten okres rozpoczyna się najwcześniej w momencie, gdy Klient otrzyma dostarczony towar. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient. Klient ma prawo do zwrotu towaru pod warunkiem, że nie został on uszkodzony lub że nie używano go w inny sposób. Przy odbiorze zamówienia Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostawy w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia należy sporządzić odpowiedni protokół w celu przeprowadzenia kolejnych etapów reklamacji. W celu uniknięcia uszkodzeń podczas ewentualnego zwrotu Klient powinien zachować oryginalne opakowanie do momentu podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie. Wartość towaru (bez kosztów dostawy) zostanie zaliczona na koncie Klienta, gdy tylko zwrócony towar dotrze do naszego magazynu i zostanie sprawdzony. Przed odesłaniem produktu prosimy o kontakt mailowy na adres shop@zieta.pl. Zwrotu towaru należy dokonywać na poniższy adres:

Zieta Prozessdesign Sp. z o.o.
Trasa Północna 16e
65-119 Zielona Góra
Polska

tel.  +48 669 319 066

6. Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 2 lata i rozpoczyna się w dniu otrzymania towaru. Reklamację będziemy rozpatrywać maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia dostawy do Zieta Prozessdesign. Niniejsze zasady zwrotów obowiązują tylko dla towarów, będących w okresie gwarancyjnym i dla towarów używanych zgodnie z instrukcją użytkowania. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z użytkowania produktu, takich jak zarysowania lub zadrapania na powierzchni produktu. Produkty w wersji z surowym lakierem stalowym są zaprojektowane w taki sposób, aby miały wygląd przemysłowy, przez co mogą mieć drobne zarysowania lub rdzawe plamy na powierzchni pod lakierem i gwarancja tego nie obejmuje. W przypadku konieczności zwrotu towaru prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o tym fakcie poprzez e-mail: shop@zieta.pl, w przeciwnym razie reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

7.Postanowienia końcowe

Zieta Prozessdesign oferuje Państwu obsługę posprzedażową. W przypadku pytań co do zakupu, sposobu montażu, czyszczenia i konserwacji Państwa towaru prosimy o kontakt telefoniczny +48 785 911 861 lub mailowy: shop@zieta.pl.

Select your currency
PLN Polski Złoty PLN
EUR Euro